Vedtægter

Vedtægter for FIAT MINI KLUB SJÆLLAND

———————————————————————————————————-
§ 1:

Klubbens navn er: FIAT MINI KLUB SJÆLLAND.

§ 2:

Klubbens formål: At skabe kontakt til/mellem ejere af FIAT MINI BILER, herunder   FIAT 126, 500, 600, 850 samt FIAT- biler ældre end 30år.

§ 3:

Klubbens medlemmer: Ejere, samt personer med interesse for de i § 2 nævnte biler  kan optages som medlemmer.

§ 4:

Kontingent: Ethvert medlem betaler et årligt kontingent der fastsættes af  generalforsamlingen.
Kommende års kontingent meddeles medlemmerne ved udsendelse af referat af
generalforsamling senest den 28.02.

§ 5

Kontingentperiode: 01.04. – 31.03.
Kontingent forfalder til betaling senest d. 31. 03. Girokort udsendes sammen med
meddelelse om kontingentstørrelse.

§ 6

Regnskabsperiode: Regnskabsperiode er 01.01. – 31.12.

§ 7

Forvaltning af Kontingentet hensæ¦ttes separat hos klubbens kasserer, enten ved kontantkontingentet: tilstedeværelse i pengekasse eller som indestående på en af klubben tilhørende bankkonto.

§ 8

Kontingentets Kontingentet skal dække klubbens omkostninger til porto, fotokopiering, kuverter,anvendelse: tryksager, generalforsamling etc. Omkostninger i forbindelse med afvikling af sæsonens biltræf og mødeaktiviteter kan dækkes efter forudgående aftale med
bestyrelsen.

§ 9

Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på klubbens årlige generalforsamling, der afholdes i februar, efter forudgiven skriftlig meddelelse med 14 dages varsel til hvert medlem. Dagsorden for generalforsamling skal angives i indkaldelsen og regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen.
Formanden er på valg i ulige år og deøvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer.
Genvalg af bestyrelsen kan finde sted.
Bestyrelsen væger en formand, der sammenkalder til møder og leder disse. Hvert bestyrelsesmedlem har een stemme.
Bestyrelsen modtager ikke honorar for dette hverv.

§ 10

Generalforsamling: Hvert medlem har een stemme på generalforsamlingen, uanset hvor mange biler den enkelte har tilmeldt klubben. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Alle bestemmelser tages ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring i klubbens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er 2/3 af stemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget iøvrigt vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget/forslagene kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold  til det godkendte regnskab. Fastsættelse af kommende års kontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned efter regnskabsperiodens udløb.

§ 12

Udmeldelse af klubben: Ethvert medlem kan til enhver tid udmelde sig af klubben.
Hvis et medlem modarbejder klubben eller handler mod dens vedtægter, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen.
Betalt kontingent tilbagebetales hverken helt eller delvis.

§ 13

Opløsning af Klubben: Opløses klubben går alle dens aktiver til Julemærkehjemmene.
Vedtægter tilrettet 29. april 2009